ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 

ผู้บริหาร

นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
เอกสารทางวิชาการ
ผลงาน
การจัดการศึกษา
แผนที่บ้าน
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.243.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 462,837

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

  หน้าแรก     พรบ.เกี่ยวกับคนพิการ 
พรบ.เกี่ยวกับคนพิการ
พรบ.เกี่ยวกับคนพิการ  
     ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555เปิดอ่าน
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 2552เปิดอ่าน
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจดัทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสําหรับเปิดอ่าน
     ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556เปิดอ่าน
     พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556เปิดอ่าน
     พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550เปิดอ่าน
     พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556เปิดอ่าน
     พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551เปิดอ่าน
     พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553เปิดอ่าน
     พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545เปิดอ่าน
     พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542เปิดอ่าน
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสําหรับเปิดอ่าน
     นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411
Email : sp.edu01@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.